rotació de cultius

Favons

És una lleguminosa que s’utilitza per alimentació animal. Aporta proteïna al bestiar. Es sembra a…